Close

Ētikas kodekss

Profesionāli kouči rīkojas tā, lai labvēlīgi ietekmētu kouča profesiju, ar cieņu izturas pret dažādiem koučinga veidiem un apzinās, ka viņiem jāievēro attiecīgie likumi un regulas.

1.Profesionālā ētika
Es, kā koučs:
1.1.Apzināti neizdarīšu publiskus paziņojumus, kas ir nepatiesi vai, kas maldina par to, ko varu piedāvāt kā koučs. Nerakstīšu neko nepatiesu par koučinga profesiju.
1.2.Precīzi nosaukšu savu koučinga kvalifikāciju, kompetences, pieredzi un sertifikāciju.
1.3.Atzīšu un godāšu citu centienus un ieguldījumu, nepiedēvējot tos sev. Es apzinos, ka pārkāpjot šo standartu, var tikt iesaistītas trešās personas tiesību aizsardzībai.
1.4.Vienmēr, centīšos apzināties personīgos aspektus, kas varētu pasliktināt, radīt konfliktu vai traucēt manu koučinga sniegumu vai manas profesionālās koučinga attiecības. Ikreiz, kad fakti un apstākļi prasīs, es nekavējoties meklēšu citu profesionāļu palīdzību un izvērtēšu, kā rīkoties, tostarp, vajadzības gadījumā, pārtraukšu savas koučinga attiecības.
1.5.Rīkošos, saskaņā ar Ētikas kodeksu visos koučinga treniņos, kouč-mentoringa un kouč-supervīzijas aktivitātes.
1.6.Saglabāšu, uzglabāšu, atbrīvošos no jebkuriem pieierakstiem mana koučinga biznesa laikā, tā, ka tiek ievērota konfidencialitāte, drošība un privātums atbilstoši attiecīgajiem likumiem un līgumiem.

2.Interešu konflikts
Es, kā koučs:
2.1.Izvairīšos no iespējamiem interešu konfliktiem. Šāda konflikta gadījumā, piedāvāšu pārtraukt sadarbību.
2.2.Savlaicīgi informēšu klientu par visām atlīdzībām, kuras es varu saņemt no trešajām personām par klientam sniegtajām rekomendācijām, vai par faktu, ka viņš ir pie manis vērsies.
2.3.Apzināti neizmantošu jebkādas personiskās, profesionālās, naudas vai bonusu priekšrocības kouča – klienta attiecībās, izņemot, tās, par ko ir vienošanās vai līgums.

3.Profesionālā ētika ar klientu
Es, kā koučs:
3.1.Apzināti nemaldināšu un nesniegšu nepatiesas pretenzijas, kuras varētu rasties koučinga procesā vai no manis kā kouča.
3.2.Sniegšu tikai patiesu informāciju vai padomus potenciālajiem klientiem vai maksātājiem.
3.3.Noslēgšu skaidras vienošanās un līgumus ar klientiem un maksātājiem (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona). Godāšu jebkuras profesionālu koučinga attiecību vienošanās vai līgumus.
3.4.Nodrošināšu, lai klienti vai maksātāji izprot to, kas ir koučings, konfidencialitāte, finansiālā vienošanās un jebkuri citi nosacījumi, kas iekļauti koučinga līgumā.
3.5.Ievērošu klienta tiesības, izbeigt koučinga attiecības jebkurā brīdī, saskaņā ar līgumu vai līguma noteikumiem. Būšu uzmanīgs pret zīmēm, kas norāda, ka klients vairs negūst labumu no mūsu koučinga attiecībām.
3.6.Iedrošināšu klientu vai maksātāju mainīt kouču vai metodi, ja uzskatīšu, kas tas ir labāk klientam vai maksātājam.
3.7.Ieteikšu savam klientam izmantot pakalpojumus pie citiem profesionāļiem, ja tas būs nepieciešams.

4.Konfidencialitāte un privātums
Es, kā koučs:
4.1.Apņemos stingri ievērot konfidencialitāti par jebkuru informāciju gan par klientu, gan maksātāju, īpaši ar klientu atrunājot to līgumā par informācijas izpaušanu citai personai, ja vien tas nav noteikts likumā (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona).
4.2.Ar katru klientu vienošos par informācijas apmaiņu starp kouču, klientu un maksātāju (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona).
4.3.Sadarbojoties ar citiem piesaistītajām personām klienta koučinga procesā, skaidri vienošos Ētikas kodeksa un konfidencialitātes ievērošanu.